Smalle banner

Disclaimer

Het Veilige Huis.nl besteedt alle aandacht en zorg aan het onderhouden en samenstellen van de website. Desondanks is het mogelijk dat er informatie op staat die niet geheel volledig of juist is.

Beweringen en meningen zoals die worden geuit in en onder de artikelen op Het Veilige Huis.nl zijn die van de personen die aan het woord zijn, zoals bijvoorbeeld een geïnterviewde bron. Deze meningen en beweringen hoeven niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie te zijn.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Het Veilige Huis.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van Het Veilige Huis.nl . Noch zijn wij aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het tijdelijk onbereikbaar zijn van Het Veilige Huis.nl. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Het Veilige Huis.nl is verkregen. Het Veilige Huis.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten of uitvoerder van dergelijke diensten gedane beweringen.

De informatie op Het Veilige Huis.nl wordt dagelijks bekeken en onderhouden en eventuele wijzigingen op de inhoud kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Intellectueel eigendom
Alle rechten, met betrekking tot Het Veilige Huis.nl logo en de merknamen Het Veilige Huis.nl berusten bij Stichting Bijzonder Gewoon. De informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Het is dan ook voor u als gebruiker niet toegestaan deze informatie te distribueren, verkopen, verveelvoudigen of op enige wijze te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar van het auteursrecht op deze informatie.

Stichting Bijzonder Gewoon heeft het recht de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van haar website te verwijderen indien er sprake is van inbreuk op rechten van derde(n).


SAMEN KOMEN WE VERDER

Samen bouwen we aan Het Veilige Huis. Door kennis en ervaringen te delen. Naar elkaar te luisteren. Te vragen. En buiten de bestaande hokjes te denken.

Deel je specialisme met ons!

Het Veilige Huis organiseert geregeld lezingen en masterclasses voor ouders van een kind met een beperking en professionals. We merken dat de vraag naar specialistische masterclasses groot is ...

Lees meer

Wat kun jij doen?

Het Veilige Huis wordt gedragen door vrijwilligers. Aan enthousiaste mensen die zich hard willen maken voor een veiligere omgeving voor kinderen met een beperking hebben we dan ook nooit genoeg. Wil jij jouw steentje bijdragen aan Het Veilige Huis? Neem dan contact met ons op.Lees meer

Contact opnemen? Dat kan!

Stichting Het Veilige Huis
Postadres: Postbus 237
5240 AE Rosmalen
KvK 59114363
Twitter: @veiligehuis
Facebook: hetveiligehuis
Neem contact op

Back to top